جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

ҷаҳонҳои мавҷудият  

نامرجح

  • جهان های موجودیت
  • аволэмэ вуҷӯд

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159245

این مفهوم را دانلود کن: