جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

катего́рияҳо > ҷавҳар (фал.) > нафс (фалсафа)

مرجح

нафс (фалсафа)  

نامرجح

  • نفس (فلسفه)
  • нафс (фалсафэҳ)

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159373

این مفهوم را دانلود کن: