جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

انسان گرایی  

نامرجح

  • اصالت انسان
  • انسان محوری
  • انسان مداری
  • اومانیسم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159068

این مفهوم را دانلود کن: