جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

فلسفه > حکمت عملی > تدبیر منزل

مرجح

تدبیر منزل  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159095

این مفهوم را دانلود کن: