جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Existence Worlds > Omnipotence World

مرجح

Omnipotence World  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159120

این مفهوم را دانلود کن: