جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مقولات > جوهر (فلسفه)

مرجح

جوهر (فلسفه)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159127

این مفهوم را دانلود کن: