جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Термины (логика) > просто́й те́рмин > Имя > многозначи́тельный

مرجح

многозначи́тельный  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159133

این مفهوم را دانلود کن: