جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

فلسفه > حکمت عملی

مرجح

حکمت عملی  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159148

این مفهوم را دانلود کن: