جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Philosophy > Epistemology

مرجح

Epistemology  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159209

این مفهوم را دانلود کن: