جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الفلسفة > فلسفة علم الأدب

مرجح

فلسفة علم الأدب  

نامرجح

  • الفلسفة الأدبیة
  • فلسفة الأدبیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159261

این مفهوم را دانلود کن: