جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

فلسفه > حکمت نظری > فلسفه وسطی

مرجح

فلسفه وسطی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159273

این مفهوم را دانلود کن: