جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Philosophy > Logic > Argumentation (Logic) > Syllogism > Hypothetical Syllogism

مرجح

Hypothetical Syllogism  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159296

این مفهوم را دانلود کن: