جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Basis of Syllogism > Premisses Supposedly True

مرجح

Premisses Supposedly True  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159342

این مفهوم را دانلود کن: