جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مقولات > جوهر (فلسفه) > نفس (فلسفه)

مرجح

نفس (فلسفه)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159373

این مفهوم را دانلود کن: