جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

فلسفه > حکمت نظری > الهیات > هستی شناسی (فلسفه)

مرجح

هستی شناسی (فلسفه)  

نامرجح

  • امور عامه
  • مبحث وجود

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159398

این مفهوم را دانلود کن: