جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

فلسفه > شناخت شناسی > اثبات گرایی

مرجح

اثبات گرایی  

نامرجح

  • اثبات گری
  • اصالت تحصل
  • پوزیتیویسم
  • تحصل گرایی
  • فلسفه تحققی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159031

این مفهوم را دانلود کن: