جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

позитивизм  

در زبان های دیگر

 • Arabic

 • الفلسفة
 • الفلسفة التحقیقیة
 • فلسفة التحقیقیة
 • فلسفة الوضعیة
 • وضعیة
 • English

 • Persian

 • اثبات گری
 • اصالت تحصل
 • پوزیتیویسم
 • تحصل گرایی
 • فلسفه تحققی
 • Tajik

 • Эсботгароӣ
 • پازیتیویزم

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159031

این مفهوم را دانلود کن: