جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Definition  

نامرجح

  • Definiendum

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159099

این مفهوم را دانلود کن: