جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

ҳукмҳои масъалаҳо > акс (мантиқ) > зиддият (фалсафа)

مرجح

зиддият (фалсафа)  

نامرجح

  • ضدیت (فلسفه)
  • тақобул

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159101

این مفهوم را دانلود کن: