جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

догматизм  

در زبان های دیگر

 • Arabic

 • الدغمائیة
 • الیقینیة
 • جزمیة (بیان وجهة نظر)
 • حب الحصر
 • دغمائیة
 • قصرالنظر
 • یقینیة
 • English

 • Persian

 • انحصارطلبی
 • تحجر
 • تعصب
 • تعصب دینی
 • تنگ نظری
 • جزم گرایی
 • دگماتیسم
 • قشریگری
 • Tajik

 • ҷазмият
 • داگمَتیزم

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159123

این مفهوم را دانلود کن: