جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الفاظ (منطق) > لفظ مفرد > اسم (منطق) > چندمعنایه (اسم)

مرجح

چندمعنایه (اسم)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159133

این مفهوم را دانلود کن: