جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Philosophy > Philosiphy of Ethics

مرجح

Philosiphy of Ethics  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159260

این مفهوم را دانلود کن: