جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

философия > حکمت نظری (fa) > Средневеко́вая филосо́фия

مرجح

Средневеко́вая филосо́фия  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159273

این مفهوم را دانلود کن: