جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

فلسفه > منطق > قضایا > قضایای شرطیه

مرجح

قضایای شرطیه  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159284

این مفهوم را دانلود کن: