جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Philosophy > Logic > Propositions > Categorical Proposition > Indefinite Propositions

مرجح

Indefinite Propositions  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159292

این مفهوم را دانلود کن: