جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

مذهب اصالةالشک  

نامرجح

  • التردید
  • الشک
  • الشکاکون
  • الشکیة
  • تردید
  • شک
  • شکاکون
  • شکیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159352

این مفهوم را دانلود کن: