جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

челове́ческий дух > Деспотичный дух

مرجح

Деспотичный дух  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159371

این مفهوم را دانلود کن: