جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

челове́ческий дух > Тихий дух

مرجح

Тихий дух  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159375

این مفهوم را دانلود کن: