جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Philosophy > Epistemology > Criticism

مرجح

Criticism  

در زبان های دیگر

 • Arabic

 • المدرسة النقدیة
 • المذهب
 • النقدیة
 • انتقادیة
 • مدرسة النقدیة
 • مذهب الانتقادی
 • نقدیة
 • Persian

 • کریتیسیسم
 • مکتب انتقادی
 • مکتب نقادی
 • Russian

 • Tajik

 • нақдгароӣ
 • تنقید

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159377

این مفهوم را دانلود کن: