جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

вуҷӯд > вуҷӯди субъекти́вӣ

مرجح

вуҷӯди субъекти́вӣ  

اعم

نامرجح

  • وجود سوبیکتیوی
  • вуҷӯдэ зэҳнӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159389

این مفهوم را دانلود کن: