جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Reality  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa295266

این مفهوم را دانلود کن: