جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

رهبران توسعه > رهبران دگرگون ساز > رهبران نهضت های اجتماعی

مرجح

رهبران نهضت های اجتماعی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-pol/fa/page/asfa158453

این مفهوم را دانلود کن: