جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

الاقوام المهاجرة  

نامرجح

  • اقوام المهاجرة
  • الملل المهاجرة
  • ملل المهاجرة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153984

این مفهوم را دانلود کن: