جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Clothes > Women's Clothes

مرجح

Women's Clothes  

اعم

اخص

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153698

این مفهوم را دانلود کن: