جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Соҳаҳои тағйироти иҷтимоӣ  

نامرجح

  • ساحه های تغییرات اجتمایی
  • ҳувзэҳҳое таҳаввулотэ эштэмоъӣ (эҷтэмоъӣ)

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153812

این مفهوم را دانلود کن: