جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Folk Beliefs > Horoscope

مرجح

Horoscope  

اخص

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153895

این مفهوم را دانلود کن: