جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Elite > Thinkers

مرجح

Thinkers  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa264582

این مفهوم را دانلود کن: