جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

العلاقات بین القبائل > نزاعات قومیة

مرجح

نزاعات قومیة  

نامرجح

  • اشتباهات طائفیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153659

این مفهوم را دانلود کن: