جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

خویشاوندی  

نامرجح

  • قرابت

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153831

این مفهوم را دانلود کن: