جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

کلان  

یادداشت دامنه

  • ‏‫ت‍ج‍م‍ع‌ اف‍رادی‌ م‍ح‍دود س‍اک‍ن‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ خ‍اص‌ ک‍ه‌ گ‍روه‍ی‌ ب‍س‍ت‍ه‌ پ‍دی‍د آورده‌ ان‍د و م‍ن‍اف‍ع‍ی‌ خ‍اص‌ آن‍ه‍ا راب‍ه‌ ه‍م‌ پ‍ی‍ون‍د داده‌ اس‍ت‌.‬

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153932

این مفهوم را دانلود کن: