جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Migration > Emigration

مرجح

Emigration  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153994

این مفهوم را دانلود کن: