جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

والدین  

نامرجح

  • پدر بزرگ
  • پدر و مادر
  • مادر بزرگ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa154018

این مفهوم را دانلود کن: