جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

جزمیت  

نامرجح

  • انحصار طلبی
  • تحجر
  • تعصب
  • تعصب دینی
  • تنگ نظری
  • جزم گرایی
  • دگماتیسم
  • قشریگری

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa1695425

این مفهوم را دانلود کن: